Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu

THTcase.cz, s. r. o.

Sídlo společnosti:

Kandertova 1885/1, 180 00 Praha 8 – Libeň

IČO: 25711903

vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 635406

Provozovna:

Horní Bukovina 16

29501 Horní Bukovina

Telefon:

Adresa internetového obchodu: http://www.thtmusic.cz/eshop/

Odpovědná osoba: Tvrzník Břetislav, jednatel společnosti

tel.: 326 773 222

Pracovní doba: pondělí–pátek 9:00 až 17:00 hod.

Registrace zákazníka

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě THTcase.cz, s. r. o. a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. Potvrzením registrace souhlasí registrovaný se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy THTcase.cz, s. r. o. v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.

Nabídkové e-maily, budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých
e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese:

info@thtcase.cz

nebo na uvedené pevné adrese.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem Kupní smlouvy a samotná Kupní smlouva, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu, mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 1. zboží se již nevyrábí
 2. zboží se již nedodává
 3. výrazným způsobem se změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na našem skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Objednávku lze zrušit před její expedicí emailem či telefonicky. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v Kupní smlouvě – objednávce, které si kupující vyhledal v katalogu firmy zveřejněného na stránkách e-shopu, kde jsou uvedeny popisy výrobků, cena bez DPH a s DPH, funkce, technické údaje a další parametry (rozměry, váha). Kupující má právo ověřit si tyto údaje e-mailem nebo telefonickým dotazem.

Kupující může uplatnit písemně požadavky na individuální úpravu vy braného výrobku, přičemž do 14 dnů mu budou sděleny dodací a cenové podmínky realizace

Prodávající se zavazuje dodávat jen nové zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Záruční list nahrazuje faktura, která je součástí zásilky.

Platnost objednávky – kupní smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při tipování ceny.

Způsob dodání zboží

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Zboží expedujeme v pracovní dny do 48 hodin po obdržení závazné objednávky:

 1. prostřednictvím České pošty do váhy zásilky 25 kg. Zásilka je podána jako obchodní balík s garantovaným dodáním do druhého pracovního dne od odeslání. Zboží bude doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce.
  Při objemu dodávky zboží nad 20 tis. Kč včetně DPH se poštovné neúčtuje, v ostatních případech činí poštovné 200 Kč za balík.
 2. prostřednictvím služby firmy Toptrans EU po celé ČR. Zboží bude doručeno na dodací adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu uvedenou v komentáři k objednávce druhý den od předání dopravci.
  Cenu za dopravu hradí objednávající přímo přepravci při doručení zásilky
 3. zboží je možné osobně odebrat v místě provozovny společnosti po předběžné domluvě bez dalších poplatků.

Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci – přepravní firmě k dopravě k zákazníkovi, nebo je místem osobního odběru.

Převzetí zboží

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, nebo podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu. V doručovacím listu kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky, včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky poškození.

Pokud kupující zjistí bezprostředně po převzetí zásilky nesrovnalosti v objednaném a dodaném zboží je povinen ihned telefonicky nebo emailem informovat pracovníky eshopu.

Cena a platba

Ceny uvedené na stránkách internetového obchodu společnosti jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy a po celou dobu trvání řádně uzavřeného smluvního vztahu. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím; cena dopravy může být zahrnuta již v ceně.

Přehled možných způsobů úhrad za zboží

 1. dobírkou – hotově řidiči dopravce při předání zboží.
 2. převodem – z Vašeho účtu na účet prodávajícího po Vašem potvrzení vystavené objednávky.
 3. Zálohovou fakturou – z Vašeho účtu na účet prodávajícího po předchozí domluvě s prodávajícím.

Záruka

Spolu se zásilkou je zasílán kupujícímu daňový doklad.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího při osobním odběru či od dopravce potvrzením přepravního (dodacího) listu kupujícím.

Na zboží je poskytována záruční lhůta v délce 24 měsíců.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny: neodbornou montáží či jiným neodborným uvedením do provozu, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením

Reklamaci lze uplatnit u pracovnice firmy THTcase.cz, s.r.o.
Pracovní doba: Po – Pá. 9:00 – 17:00 (osobní návštěvu pro reklamaci je nutné, ve vlastním zájmu, dohodnout předem). O uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno sepsat zápis o reklamaci, kupující v něm uvede, jak požaduje reklamaci vyřídit.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující má právo podle ust. § 53, odstavce 7 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, prodávající má pouze právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Písemné Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční plnění nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Kupující je v případě platného odstoupení povinen vrátit prodávajícím nejpozději do 10 dnů zboží, které obdržel. Vrácené zboží nesmí být poškozeno, musí být bez známek užívání nebo opotřebování.

Pokud to již není dobře možné (zboží bylo zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

V Praze dne 1. ledna 2014

Tvrzník Břetislav

jednatel společnosti

THTcase.cz © 2021