Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”)

Obchodní společnost THT case.cz, s.r.o., IČO: 25711903, se sídlem Kandertova 1885/1, Praha 8, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 63406 (dále jen „Správce“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své stávající nebo potencionální zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Správce, a to pro dále uvedené účely.

Jaké osobní údaje o Vás Správce zpracovává?

Správce zpracovává v souladu s Nařízením a dále v souladu s relevantními vnitrostátními obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, identifikační nebo daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa.

K jakým účelům Správce Vaše osobní údaje zpracovává?

pro účely uzavření, změny a splnění smlouvy včetně provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů:

jméno, příjmení, identifikační číslo, adresa, číslo bankovního účtu.

pro účely kontaktu se subjektem údajů včetně zasílání písemností:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

pro účely splnění daňové povinnosti:

jméno, příjmení, daňové identifikační číslo.

pro účely jednoznačné a nezaměnitelné identifikace (ověření totožnosti) subjektu údajů:

jméno, příjmení, adresa, identifikační číslo.

Jaký je právní základ (titul) zpracování Vašich osobních údajů?

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení:

jméno, příjmení, identifikační číslo, číslo bankovního účtu.

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení:

jméno, příjmení, daňové identifikační číslo.

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení:

jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Správce nemá (nejmenoval) pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům pro výše uvedený účel přístup? (příjemci či kategorie příjemců osobních údajů)

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaného účelu vedle Správce zpracovávány také externími partnery Správce – zpracovateli ve smyslu čl. 4 odst. 8 Nařízení. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje, si Správce pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Dalšími subjekty (mimo Správce), které mohou mít přístup k Vašim výše uvedeným osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

osoby, které Správci poskytují technické, zejména IT, služby (včetně servisu serverů) včetně provozovatelů zajišťujících cloudové služby;

osoby, které provozují analytické nástroje zpracovávající anonymizované osobní údaje za účelem získání statistických údajů;

osoby, které zajišťují realizaci plateb a dodání zboží na základě smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;

osoby, které Správci poskytují účetní, daňové či právní služby.

Správce je dále povinen některé osobní údaje subjektu údajů předávat na základě platných a účinných obecně závazných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

Správce nemá záměr předat Vaše osobní údaje příjemci ve třetí zemi (v zemi mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje u Správce uloženy?

Osobní údaje Správce zpracovává (bude mít uloženy) po dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a dále po dobu 5 let po skončení tohoto vztahu z důvodu oprávněných zájmů Správce (resp. zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z právního vztahu ke Správci), pokud z obecně závazných právních předpisů neplyne lhůta delší; po uplynutí této lhůty je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pouze pro účely archivace podle obecně závazných právních předpisů a po dobu v nich stanovených.

V případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu, dokud jej subjekt údajů neodvolá.

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Správce?

Ve vztahu k osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, s tím, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, a toto odvolání nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas, např. plnění smlouvy nebo právní povinnosti, oprávněný zájem Správce či třetí strany atd.); Souhlas lze kdykoliv odvolat osobně na níže uvedené kontaktní adrese Správce nebo písemným oznámením doručeným na níže uvedený kontaktní e-mail (adresu elektronické pošty) Správce nebo na níže uvedenou kontaktní adresu Správce prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb;

Právo na přístup k osobním údajům a na kopii zpracovávaných osobních údajů (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, jsou či nejsou Správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím a podkladům podle čl. 15 Nařízení);

Právo na přenositelnost údajů (právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné)

Právo na opravu (právo požadovat, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu údajů);

Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Správce omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Správce ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz)

Právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (právo požadovat, aby Správce osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Správcem zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Správce byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);

Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů subjektu údajů;

Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy (v závislosti na tom kterém osobním údaji). Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, s tím ale, že možným důsledkem neposkytnutí těchto údajů může být neuzavření smlouvy, její nikoli řádné plnění, a nemožnost realizovat další shora uvedené účely, pro které by měly být tyto osobní údaje Správcem zpracovávány.

Ze strany Správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování (včetně profilování) uvedenému v čl. 22 Nařízení.

Pro ochranu osobních údajů subjektu údajů a zamezení zneužití a neoprávněnému přístupu k těmto datům Správce používá a průběžně vylepšuje a aktualizuje přiměřená technická a organizační opatření. Pravidelně kontroluje nastavená pravidla a vynucuje jejich používání. Veškerá komunikace mezi datovým centrem Správce a externími systémy jsou šifrovaná a data jsou uložena pouze v zabezpečených datových centrech s kontrolou a auditem přístupu.

Jak můžete Správce kontaktovat?

Kontaktní údaje Správce jsou následující:

Břetislav Tvrzník (jednatel)

tel.:         +420 326 773 222; +420 602 254 495

mail:       info@thtcase.cz

THTcase.cz © 2023